Personvernerklæring

Ved registrering av ditt produkt på hjemmesiden samtykker du til at vi innsamler personopplysninger om deg. I denne forbindelse skal vi i henhold til personvernforordningens1 artikkel 13 gi deg følgende informasjon.


1. Den behandlingsansvarliges identitet og kontaktinformasjon

ASKO, Gorenje Group Nordic A/S, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har registrert om deg. Vår kontaktinformasjon er oppgitt nedenfor:


Gorenje Group Nordic A/S

Julie Steiner

Sydvestvej 15, 3.

2600 Glostrup, Danmark

Dansk CVR-nr. (foretaksnr.): 56216111

Telefon: +45 36 72 11 44

E-post: marketing@gorenjegroup.com


Vi har utnevnt et personvernombud. Kontaktinformasjonen til personvernombudet er oppgitt nedenfor:

Gorenje Group

E-post: privacy@connectlife.io


2. Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysningene

Vi behandler disse personopplysninger med det formål å yte kundeservice i form av levering av goder og fordeler, herunder utstedelse av personlige garantibeviser samt levering av kampanjevarer.

Vi behandler også disse personopplysningene for å kunne oppfordre deg til å legge inn en anmeldelse av ASKO på Trustpilot. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen følger av interesseavveiningsregelen i personvernforordningens artikkel 6, pkt. 1, bokst. f, som fastsetter at behandling av personopplysninger er lovlig hvis den er nødvendig for at den behandlingsansvarlige skal kunne forfølge en berettiget interesse, med mindre den registrertes interesser eller rettigheter som krever vern av personopplysninger, går foran.

De berettigede interessene som legitimerer behandlingen, er hensynet til forbrukerinformasjon samt ASKOs mulighet til å evaluere og videreutvikle sine produkter og tjenester.


3. Mottakere av personopplysningene

Vi gir personopplysningene dine videre til følgende databehandler:

AV studio

d.o.o. Vojkova 52

Ljubljana

Slovenia

Telefon.: +386 1 530 78 34


4. Lagringstid for opplysningene

Vi oppbevarer dine opplysninger, så lenge det er nødvendig for å kunne ivareta det formål, hvortil dine opplysninger er knyttet. Når vi skal vurdere, hvor lang tid det er nødvendig at oppbevare dine personoppplysninger, legger vi blant annet vekt på utløpet av henholdsvis garantibeviser og kampanjetilbud samt vår mulighet for å dokumentere leveringen av en ytelse i tilfelle av f.eks. en efterfølgende reklamasjonsak. Hvis du på dette tidspunktet er tilmeldt ASKO’s nyhetsbrev, vil dine oplysninger bli slettet ved avmelding  av nyhetsbrevet.


5. Plikt til å oppgi personopplysninger

Det har ikke vært plikt til å avgi de pågeldende personopplysninger. Det har imidlertid vært ett krav for å motta goder og fordeler fra ASKO, herunder mot-tagelse av  kampanjegoder og/eller garantibeviser.6. Den registrertes rettigheter

I henhold til personvernforordningen har den registrerte en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om den registrerte.


Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss. Du har følgende rettigheter:

• Rett til å få se opplysninger (innsynsrett).

Du har rett til å få innsyn i opplysningene vi behandler om deg, samt til en rekke andre opplysninger.

• Rett til korrigering (rettelse)

Du har rett til at uriktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir korrigert.

• Rett til sletting.

I enkelte tilfeller har du rett til at personopplysninger om deg slettes før det tidspunktet vi vanligvis ville slettet dem.

• Rett til begrensning av behandling

I visse tilfeller har du rett til at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Hvis du har rett til at behandlingen begrenses, kan vi i fremtiden kun behandle opplysningene – unntatt når det gjelder lagring – med ditt samtykke, eller for at rettskrav skal kunne etableres, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

• Retten til å protestere (innsigelsesrett)

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine.

• Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format, samt til at disse personopplysningene overføres fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindringer.


7. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage inn saker til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på. Du kan finne Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.dk.


1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger, om fri utveksling av slike opplysninger og om opphevelse av direktiv 95/46/EF. Artikkel 13, pkt. 1 fastsetter at den behandlingsansvarlige skal gi den registrerte parten en rekke opplysninger når personopplysninger om den registrerte samles inn.


Barn

Askos informasjon og kampanjer henvender seg ikke til barn under 18 år, og ingen opplysninger eller kampanjemeldinger skal sendes til Asko av besøkende under 18 år uten tillatelse av foreldre eller andre foresatte.


Betingelser for endring av registreringspolitikk

Asko kan når som helst endre denne personvernpolitikken ved å oppdatere denne teksten.


Cookies

Som mange andre kommersielle hjemmesider bruker www.no.asko.com en standardteknologi som kalles "cookie" eller informasjonskapsel (kvittering for transaksjon) til å samle informasjon om hvordan du bruker denne siden. ”Informasjonskapsler” ble opprinnelig laget for å hjelpe en hjemmeside til å finne ut om en brukers nettleser har besøkt siden før og på den måte lagre og huske eventuelle preferanser som ha blitt identifisert mens brukeren surfet på siden. En ”informasjonskapsel” er en liten tekststreng som en hjemmeside kan sende til nettleseren din. En ”informasjonskapsel” kan ikke hente andre data fra harddisken din, sende videre datavirus eller fange opp e-postadressen din. For tiden bruker Asko “informasjonskapsler ” til å forbedre brukerens besøk, til sikker lagring av en brukers ID og passord, til personlig tilpasning av hjemmesider, til å finne ut hvilke deler av en side som er besøkt og til å være oppdatert når det gjelder valgene i en ”handlevogn”. Du kan stille inn nettleseren din slik at den varsler deg når en ”informasjonskapsel ” er blitt plassert (for veiledning, se hjelpefunksjonene på nettleseren). På denne måten kan du selv bestemme om du vil godta informasjonskapselen.

ASKO (Gorenje D.D. og alle firmaene i det samme konsernet) betrakter privatlivets fred som svært viktig i forbindelse med bruken av Internett. Asko forsøker derfor å ha fornuftige regler for å sikre anonymiteten til dem som besøker Askos hjemmeside. ASKO føler seg forpliktet til å gjøre besøkende oppmerksom på hvilke opplysninger som registreres via vår hjemmeside.

For å opprettholde og forbedre hjemmesidens kvalitet og integritet logges IP-adresser (datamaskinens Internettprotokolladresse). Denne loggen er en standardmetode for statistisk rapportering, av f.eks. hvilke deler av hjemmesiden vår som besøkes og hvor lang tid den besøkende er der. Vi logger også den nettlesertypen og det operativsystemet du bruker. Vi kobler ikke IP-adresser til personlig identifiserbar informasjon.